همه سوال هادسته بندی: نصب و اجرای بازی ها
فیلتر: همه باز حل شده بسته شده بدون پاسخ
پاسخ داده شدهaryan پرسیده شد ۵ روز پیش • 
۱۵ بازدید۱ پاسخ۰ رای
باز امین پرسیده شد ۷ ساعت پیش • 
۵ بازدید۰ پاسخ۱ رای
باز alijjjjjjjalijjjjjjj پرسیده شد ۲ روز پیش • 
۱۴ بازدید۰ پاسخ۱ رای
پاسخ داده شدهhossein136hossein136 پرسیده شد ۶ روز پیش • 
۲۰ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهmhmd پرسیده شد ۱ هفته پیش • 
۲۸ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهطاها پرسیده شد ۱ هفته پیش • 
۲۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهalvkhalvkh پرسیده شد ۱ هفته پیش • 
۱۷ بازدید۱ پاسخ۰ رای
باز mohdsebalochestanimohdsebalochestani پرسیده شد ۳ روز پیش • 
۱۰ بازدید۰ پاسخ۰ رای
باز mamarezamamareza پرسیده شد ۴ روز پیش • 
۱۱ بازدید۰ پاسخ۰ رای
باز علی پرسیده شد ۴ روز پیش • 
۱۶ بازدید۰ پاسخ۰ رای
باز Ali پرسیده شد ۴ روز پیش • 
۱۸ بازدید۰ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شده000۰۰۰ پرسیده شد ۱ هفته پیش • 
۱۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهm.yasinhasanpoorfardm.yasinhasanpoorfard پرسیده شد ۶ روز پیش • 
۲۵ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهحسین شریفی پرسیده شد ۱۰ ماه پیش • 
۲۵۰۷ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهامین پرسیده شد ۱ هفته پیش • 
۱۵ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهsalar2020salar2020 پرسیده شد ۲ هفته پیش • 
۲۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهvahid28avahid28a پرسیده شد ۲ هفته پیش • 
۲۳ بازدید۱ پاسخ۱ رای
پاسخ داده شدهAHM پرسیده شد ۱ هفته پیش • 
۲۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهیاسین حسن پور پرسیده شد ۱ هفته پیش • 
۳۸ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهsaeed2323saeed2323 پرسیده شد ۲ هفته پیش • 
۲۳ بازدید۱ پاسخ رای
پاسخ داده شدهحسین پرسیده شد ۲ هفته پیش • 
۲۷ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهSamh371Samh371 پرسیده شد ۲ هفته پیش • 
۲۹ بازدید۱ پاسخ۱ رای
پاسخ داده شدهParsa پرسیده شد ۲ هفته پیش • 
۳۴ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهامیرمحمد خرمکی پرسیده شد ۲ هفته پیش • 
۲۶ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهجابر پرسیده شد ۲ هفته پیش • 
۲۷ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهUniQue پرسیده شد ۲ هفته پیش • 
۲۷ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهسید پرسیده شد ۲ هفته پیش • 
۳۰ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده AmiirhosseynAmiirhosseyn پرسیده شد ۲ هفته پیش • 
۴۵ بازدید۱ پاسخ۱ رای
بسته شده maryammmaryamm پرسیده شد ۲ هفته پیش • 
۲۵ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده arshiya پرسیده شد ۳ هفته پیش • 
۳۱ بازدید۱ پاسخ۱ رای
بسته شده علیرضا پرسیده شد ۳ هفته پیش • 
۳۱ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده 0053Ali۰۰۵۳Ali پرسیده شد ۳ هفته پیش • 
۳۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده مهدی مظفری پرسیده شد ۳ هفته پیش • 
۳۴ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده حسین کرمی پرسیده شد ۳ هفته پیش • 
۵۷ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده Mobin پرسیده شد ۳ هفته پیش • 
۳۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده Amir mahdi پرسیده شد ۳ هفته پیش • 
۳۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده Mani پرسیده شد ۳ هفته پیش • 
۶۲ بازدید۱ پاسخ۱ رای
پاسخ داده شدهErfan پرسیده شد ۴ هفته پیش • 
۳۷ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهحامد پرسیده شد ۴ هفته پیش • 
۳۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهmohammad پرسیده شد ۴ هفته پیش • 
۴۸ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهugdvqh پرسیده شد ۴ هفته پیش • 
۳۵ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهAmir پرسیده شد ۴ هفته پیش • 
۴۵ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهarshia.pzarshia.pz پرسیده شد ۴ هفته پیش • 
۴۰ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهمحمد جواد حمید پرسیده شد ۴ هفته پیش • 
۳۸ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده داریوش پرسیده شد ۱ ماه پیش • 
۶۳ بازدید۲ پاسخ۰ رای
بسته شده Saeidaslan1Saeidaslan1 پرسیده شد ۳ هفته پیش • 
۴۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای