همه سوال هادسته بندی: نصب و اجرای بازی ها
فیلتر: همه باز حل شده بسته شده بدون پاسخ
باز حمیدرضا پرسیده شد ۳۱ دقیقه پیش • 
۱ بازدید۰ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهمهدی عبدالرحیمی زرنق پرسیده شد ۳ روز پیش • 
۲۱ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده alirezashahialirezashahi پرسیده شد ۶ ماه پیش • 
۳۸۸۲ بازدید۱ پاسخ رای
باز masoudsamamasoudsama پرسیده شد ۵ ساعت پیش • 
۳ بازدید۰ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهamirgamer24amirgamer24 پرسیده شد ۳ روز پیش • 
۱۶ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهmohammad پرسیده شد ۴ روز پیش • 
۲۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهمحمد جواد امینی هرندی پرسیده شد ۴ روز پیش • 
۲۱ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهزهرا زارع میرک آباد پرسیده شد ۴ روز پیش • 
۱۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهعلی پرسیده شد ۴ روز پیش • 
۲۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
باز OmeGaOmeGa پرسیده شد ۲۰ ساعت پیش • 
۴ بازدید۰ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهTahajabari پرسیده شد ۴ روز پیش • 
۱۵ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده amirrezakave85 پرسیده شد ۳ هفته پیش • 
۱۲۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده Parsa1380Parsa1380 پرسیده شد ۲ هفته پیش • 
۲۷ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهامیر پرسیده شد ۵ روز پیش • 
۲۴ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهALIREZA_1357ALIREZA_1357 پرسیده شد ۵ روز پیش • 
۱۷ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهerfancjerfancj پرسیده شد ۵ روز پیش • 
۲۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهNk پرسیده شد ۵ روز پیش • 
۲۱ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهNk پرسیده شد ۵ روز پیش • 
۲۱ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهعرفان پرسیده شد ۵ روز پیش • 
۳۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهامیر پرسیده شد ۵ روز پیش • 
۲۰ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهKoroshKorosh پرسیده شد ۱ هفته پیش • 
۳۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
باز BksBks پرسیده شد ۲ روز پیش • 
۱۵ بازدید۰ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهAref پرسیده شد ۶ روز پیش • 
۱۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهamirali پرسیده شد ۶ روز پیش • 
۱۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده Shervin_salekShervin_salek پرسیده شد ۸ ماه پیش • 
۴۵۹۶ بازدید۱ پاسخ۱ رای
پاسخ داده شدهمحمد موسوی پرسیده شد ۷ روز پیش • 
۳۶ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهhesam9999hesam9999 پرسیده شد ۱ هفته پیش • 
۳۴ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهمحمد پرسیده شد ۱ هفته پیش • 
۱۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهKoorosh پرسیده شد ۱ هفته پیش • 
۲۵ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده 4670396498۴۶۷۰۳۹۶۴۹۸ پرسیده شد ۷ روز پیش • 
۳۱ بازدید۰ پاسخ۰ رای
بسته شده Poriya پرسیده شد ۱ هفته پیش • 
۲۱ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده امین پرسیده شد ۱ هفته پیش • 
۲۶ بازدید۱ پاسخ رای
بسته شده farzad پرسیده شد ۱ هفته پیش • 
۲۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهomid پرسیده شد ۲ هفته پیش • 
۲۵ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهAlikaramiAlikarami پرسیده شد ۲ هفته پیش • 
۲۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده Parsa1380Parsa1380 پرسیده شد ۲ هفته پیش • 
۲۵ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده حسام پرسیده شد ۲ هفته پیش • 
۳۴ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده hossein21hossein21 پرسیده شد ۲ هفته پیش • 
۳۰ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهمجتبی پرسیده شد ۴ ماه پیش • 
۲۷۴۵ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهmosen پرسیده شد ۶ ماه پیش • 
۱۳۱۰۷ بازدید۱ پاسخ۱ رای
بسته شده بابک شرفایی پرسیده شد ۲ هفته پیش • 
۱۷ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده DMohammadDMohammad پرسیده شد ۲ هفته پیش • 
۶۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهmobibomobibo پرسیده شد ۲ هفته پیش • 
۳۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهسبحان پرسیده شد ۲ هفته پیش • 
۲۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهehsan2020ehsan2020 پرسیده شد ۲ هفته پیش • 
۳۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده HNCHIEDHNCHIED پرسیده شد ۲ هفته پیش • 
۳۷ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده ahoora پرسیده شد ۲ هفته پیش • 
۴۶ بازدید۱ پاسخ رای
بسته شده taha پرسیده شد ۲ هفته پیش • 
۲۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای