همه سوال هادسته بندی: مشکلات نرم افزار
فیلتر: همه باز حل شده بسته شده بدون پاسخ
باز asghar593asghar593 پرسیده شد ۱ ساعت پیش • 
۳ بازدید۰ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهreza پرسیده شد ۳ روز پیش • 
۱۶ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهبنیامین عسکری پرسیده شد ۳ روز پیش • 
۲۰ بازدید۱ پاسخ۰ رای
باز امیرحسین پرسیده شد ۳ ساعت پیش • 
۷ بازدید۰ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهhodahoda پرسیده شد ۵ روز پیش • 
۱۷ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهبنیامین عسکری پرسیده شد ۳ روز پیش • 
۱۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهسروش پرسیده شد ۳ روز پیش • 
۱۸ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهMaddy1386Maddy1386 پرسیده شد ۴ روز پیش • 
۱۸ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهamirrezakave85 پرسیده شد ۴ روز پیش • 
۲۸ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهماهان کریمی پرسیده شد ۴ روز پیش • 
۱۶ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهabolghasem پرسیده شد ۴ روز پیش • 
۳۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهHadi پرسیده شد ۴ روز پیش • 
۳۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهسجاد پرسیده شد ۴ روز پیش • 
۲۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهAkhiabaniAkhiabani پرسیده شد ۴ روز پیش • 
۲۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهSMOKESMOKE پرسیده شد ۴ روز پیش • 
۲۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهrosali987168rosali987168 پرسیده شد ۴ روز پیش • 
۲۱ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهhazhir پرسیده شد ۴ روز پیش • 
۱۴ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهaminpredatoraminpredator پرسیده شد ۴ روز پیش • 
۱۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
باز Air7355Air7355 پرسیده شد ۱۲ ساعت پیش • 
۴ بازدید۰ پاسخ۰ رای
باز ملکی پرسیده شد ۱۲ ساعت پیش • 
۵ بازدید۰ پاسخ۰ رای
باز امیر پرسیده شد ۱۴ ساعت پیش • 
۹ بازدید۰ پاسخ۰ رای
باز رضا کاظم زاده پرسیده شد ۱۵ ساعت پیش • 
۸ بازدید۰ پاسخ۰ رای
باز رضا پرسیده شد ۱۷ ساعت پیش • 
۸ بازدید۰ پاسخ۰ رای
باز ایلقار پرسیده شد ۱۷ ساعت پیش • 
۷ بازدید۰ پاسخ۰ رای
باز re5zare5za پرسیده شد ۱۷ ساعت پیش • 
۹ بازدید۰ پاسخ۰ رای
باز پیمان پرسیده شد ۱۸ ساعت پیش • 
۶ بازدید۰ پاسخ۰ رای
باز آیدا نوروزی پرسیده شد ۱۸ ساعت پیش • 
۵ بازدید۰ پاسخ۰ رای
باز SaramoradiSaramoradi پرسیده شد ۲۴ ساعت پیش • 
۱۴ بازدید۰ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهErfan پرسیده شد ۱ ماه پیش • 
۱۰۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
باز علی پرسیده شد ۲۴ ساعت پیش • 
۱۰ بازدید۰ پاسخ۱ رای
باز درسا پرسیده شد ۱ روز پیش • 
۱۶ بازدید۰ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهMannywalkerMannywalker پرسیده شد ۵ روز پیش • 
۲۰ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهamirkhorramamirkhorram پرسیده شد ۵ روز پیش • 
۲۱ بازدید۱ پاسخ۰ رای
باز Mobarakebabaiee پرسیده شد ۲ روز پیش • 
۱۹ بازدید۰ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهAmirReza Nazari پرسیده شد ۵ روز پیش • 
۳۶ بازدید۱ پاسخ۰ رای
باز Mona0080Mona0080 پرسیده شد ۲ روز پیش • 
۱۵ بازدید۰ پاسخ۰ رای
باز fighter1234fighter1234 پرسیده شد ۲ روز پیش • 
۱۳ بازدید۰ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهAmirReza Nazari پرسیده شد ۵ روز پیش • 
۲۵ بازدید۱ پاسخ۰ رای
باز حمید پرسیده شد ۲ روز پیش • 
۱۳ بازدید۰ پاسخ۰ رای
باز امیرمهدی پرسیده شد ۲ روز پیش • 
۸ بازدید۰ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهمریم بیدکانی پرسیده شد ۶ روز پیش • 
۲۵ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهsinaxansinaxan پرسیده شد ۶ روز پیش • 
۲۴ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهآرش پرسیده شد ۶ روز پیش • 
۱۸ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهMobin پرسیده شد ۶ روز پیش • 
۲۱ بازدید۱ پاسخ۰ رای
باز مهدی پرسیده شد ۲ روز پیش • 
۱۹ بازدید۰ پاسخ۱ رای
پاسخ داده شدهسجاد پرسیده شد ۶ روز پیش • 
۲۶ بازدید۱ پاسخ۱ رای
پاسخ داده شدهhamed2083hamed2083 پرسیده شد ۶ روز پیش • 
۲۷ بازدید۱ پاسخ۰ رای
باز Hamed Amini پرسیده شد ۲ روز پیش • 
۷ بازدید۰ پاسخ۰ رای