همه سوال هادسته بندی: مشکلات نرم افزار
فیلتر: همه باز حل شده بسته شده بدون پاسخ
بسته شده Ahhh پرسیده شد ۲ ماه پیش • 
۲۶۳ بازدید۰ پاسخ۰ رای
بسته شده Ali shozer پرسیده شد ۲ ماه پیش • 
۲۴۳ بازدید۰ پاسخ۱ رای
بسته شده منصوره تنها پرسیده شد ۳ ماه پیش • 
۱۵۹ بازدید۰ پاسخ۰ رای
بسته شده Ufo125 پرسیده شد ۳ ماه پیش • 
۲۵۱ بازدید۰ پاسخ۰ رای
بسته شده shayan nemati پرسیده شد ۵ ماه پیش • 
۲۸۰ بازدید۰ پاسخ رای
بسته شده nima پرسیده شد ۵ ماه پیش • 
۳۰۶ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده Yasin shams پرسیده شد ۵ ماه پیش • 
۳۱۱ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده Shakouri پرسیده شد ۵ ماه پیش • 
۱۱۸ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده Nima پرسیده شد ۵ ماه پیش • 
۱۵۶ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده Shayan پرسیده شد ۵ ماه پیش • 
۱۳۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده vahideh پرسیده شد ۵ ماه پیش • 
۱۶۴ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده Vahid پرسیده شد ۵ ماه پیش • 
۱۴۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده amin937388 پرسیده شد ۵ ماه پیش • 
۱۴۵ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده Taha8888 پرسیده شد ۵ ماه پیش • 
۱۳۵ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده SAD پرسیده شد ۵ ماه پیش • 
۱۳۶ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده Hamid reza پرسیده شد ۵ ماه پیش • 
۱۶۵ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده Vahid2535 پرسیده شد ۵ ماه پیش • 
۱۵۴ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده Saeed پرسیده شد ۵ ماه پیش • 
۱۷۷ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده Vahid پرسیده شد ۵ ماه پیش • 
۱۲۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده ali پرسیده شد ۵ ماه پیش • 
۱۷۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده farhad پرسیده شد ۵ ماه پیش • 
۲۱۰ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده امین حسن زاده پرسیده شد ۵ ماه پیش • 
۱۱۷ بازدید۱ پاسخ۱ رای
بسته شده Mohammad پرسیده شد ۵ ماه پیش • 
۱۲۸ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده Angel پرسیده شد ۵ ماه پیش • 
۱۶۱ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده Mohammad پرسیده شد ۵ ماه پیش • 
۱۷۳ بازدید۲ پاسخ۰ رای
بسته شده hamid.d پرسیده شد ۵ ماه پیش • 
۱۲۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده علی ب پرسیده شد ۶ ماه پیش • 
۱۲۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده amir پرسیده شد ۶ ماه پیش • 
۱۱۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده Parinaz پرسیده شد ۵ ماه پیش • 
۱۲۰ بازدید۰ پاسخ۰ رای
بسته شده pooyan993 پرسیده شد ۵ ماه پیش • 
۱۶۸ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده mohammad پرسیده شد ۶ ماه پیش • 
۱۴۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده hassan پرسیده شد ۶ ماه پیش • 
۱۷۶ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده nill پرسیده شد ۶ ماه پیش • 
۱۰۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده rezaap72 پرسیده شد ۶ ماه پیش • 
۱۲۹ بازدید۱ پاسخ۱ رای
بسته شده مهدیار پرسیده شد ۶ ماه پیش • 
۱۰۷ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده نعیم پرسیده شد ۶ ماه پیش • 
۲۰۵ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده mina پرسیده شد ۶ ماه پیش • 
۱۹۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده رضا پرسیده شد ۶ ماه پیش • 
۱۶۶ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده mojee پرسیده شد ۶ ماه پیش • 
۱۶۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده Zahra pr پرسیده شد ۶ ماه پیش • 
۱۸۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده N.s پرسیده شد ۶ ماه پیش • 
۱۱۷ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده Mohammadkhosravii پرسیده شد ۶ ماه پیش • 
۱۷۸ بازدید۲ پاسخ۰ رای
بسته شده fatemehnikooparast پرسیده شد ۶ ماه پیش • 
۱۱۷ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده Alireza پرسیده شد ۶ ماه پیش • 
۱۶۳ بازدید۲ پاسخ۰ رای
بسته شده سام پرسیده شد ۶ ماه پیش • 
۱۱۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده Porfosor پرسیده شد ۶ ماه پیش • 
۱۲۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده nasir94 پرسیده شد ۶ ماه پیش • 
۱۵۴ بازدید۱ پاسخ۰ رای