همه سوال هادسته بندی: مشکلات نرم افزار
فیلتر: همه باز حل شده بسته شده بدون پاسخ
باز FarshidmFarshidm پرسیده شد ۳ ساعت پیش • 
۱۳ بازدید۰ پاسخ۰ رای
باز مهسا پرسیده شد ۵ ساعت پیش • 
۳ بازدید۰ پاسخ۰ رای
باز karbarkarbar پرسیده شد ۵ ساعت پیش • 
۳ بازدید۰ پاسخ۰ رای
باز mohammadnooripc81mohammadnooripc81 پرسیده شد ۶ ساعت پیش • 
۹ بازدید۰ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهamizehamizeh پرسیده شد ۱۰ ساعت پیش • 
۸ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهamizehamizeh پرسیده شد ۱۱ ساعت پیش • 
۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهآذین کاظمی پرسیده شد ۱۲ ساعت پیش • 
۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهمهدی پرسیده شد ۱ روز پیش • 
۸ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهebrahim پرسیده شد ۲۳ ساعت پیش • 
۵ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهmehrshad پرسیده شد ۲۳ ساعت پیش • 
۵ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهrezareza پرسیده شد ۴ روز پیش • 
۷۸ بازدید۴ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهp.ghp.gh پرسیده شد ۱ روز پیش • 
۱۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شده10277alireza۱۰۲۷۷alireza پرسیده شد ۱ روز پیش • 
۱۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهamizehamizeh پرسیده شد ۱ روز پیش • 
۷ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهsobhan.hz پرسیده شد ۱ روز پیش • 
۷ بازدید۱ پاسخ رای
پاسخ داده شدهamirbahador پرسیده شد ۲ روز پیش • 
۵ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهhosseinebrahimihosseinebrahimi پرسیده شد ۲ روز پیش • 
۱۵ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهhosseinebrahimihosseinebrahimi پرسیده شد ۲ روز پیش • 
۲۹ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهNaranjNaranj پرسیده شد ۲ روز پیش • 
۱۱ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهhesam9999hesam9999 پرسیده شد ۲ روز پیش • 
۱۵ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهArianznArianzn پرسیده شد ۲ روز پیش • 
۱۵ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهcompanyptpcompanyptp پرسیده شد ۲ روز پیش • 
۱۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهbenyaminsazgarBenyamin Sazgar پرسیده شد ۳ روز پیش • 
۲۳ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهamizehamizeh پرسیده شد ۳ روز پیش • 
۱۷ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهعلی پرسیده شد ۲ روز پیش • 
۸ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهninjaninja پرسیده شد ۲ روز پیش • 
۱۱ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهagnl113agnl113 پرسیده شد ۳ روز پیش • 
۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهAmir_h_shayanAmir_h_shayan پرسیده شد ۳ روز پیش • 
۱۷ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهMajid پرسیده شد ۳ روز پیش • 
۱۸ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهn0fun4un0fun4u پرسیده شد ۳ روز پیش • 
۱۰ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهAmir81322Amir81322 پرسیده شد ۳ روز پیش • 
۱۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شده_mohseen71_mohseen71 پرسیده شد ۳ روز پیش • 
۲۶ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهMeliiiiikaMeliiiiika پرسیده شد ۳ روز پیش • 
۱۶ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهarminfarminf پرسیده شد ۳ روز پیش • 
۱۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهفواد پرسیده شد ۳ روز پیش • 
۱۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهمبین پرسیده شد ۳ روز پیش • 
۸ بازدید۱ پاسخ۱ رای
پاسخ داده شدهmohamad پرسیده شد ۳ روز پیش • 
۱۰ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهMahsan پرسیده شد ۳ روز پیش • 
۸ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهHadialaieHadialaie پرسیده شد ۵ روز پیش • 
۱۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهfalkofalko پرسیده شد ۵ روز پیش • 
۱۷ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهMohammadrezaAlizadehMohammadrezaAlizadeh پرسیده شد ۴ روز پیش • 
۸ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهAminseyf1986Aminseyf1986 پرسیده شد ۲ هفته پیش • 
۱۵۵ بازدید۷ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهhesam9999hesam9999 پرسیده شد ۶ روز پیش • 
۵۹ بازدید۴ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهk'dk ho,hk پرسیده شد ۴ روز پیش • 
۱۹ بازدید۱ پاسخ۱ رای
پاسخ داده شدهalin21alin21 پرسیده شد ۴ روز پیش • 
۱۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهAmir81322Amir81322 پرسیده شد ۴ روز پیش • 
۲۰ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهhatef136hatef136 پرسیده شد ۴ روز پیش • 
۱۴ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهsayedalisayedali پرسیده شد ۴ روز پیش • 
۱۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهمصطفی غفاریان پرسیده شد ۴ روز پیش • 
۱۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای