همه سوال هادسته بندی: مشکلات نرم افزار
فیلتر: همه باز حل شده بسته شده بدون پاسخ
پاسخ داده شدهaminamin پرسیده شد ۱ روز پیش • 
۱۷ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهaminamin پرسیده شد ۲ روز پیش • 
۱۷ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهEllgaroEllgaro پرسیده شد ۲ روز پیش • 
۱۵ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهسعید پرسیده شد ۳ روز پیش • 
۲۰ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهحسین پرسیده شد ۶ روز پیش • 
۲۰ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهelhamelham پرسیده شد ۷ روز پیش • 
۱۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده محمدرضا پرسیده شد ۱ هفته پیش • 
۱۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده یونس دهقانی پرسیده شد ۱ هفته پیش • 
۲۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده ALI77777ALI77777 پرسیده شد ۱ هفته پیش • 
۱۴ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده rahmatrahmat پرسیده شد ۱ هفته پیش • 
۱۶ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده mohammad پرسیده شد ۲ هفته پیش • 
۱۵ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده AliRAliR پرسیده شد ۲ هفته پیش • 
۴۹ بازدید۲ پاسخ۰ رای
بسته شده hadi_fakherihadi_fakheri پرسیده شد ۳ هفته پیش • 
۴۰ بازدید۲ پاسخ۰ رای
بسته شده hamidreza_shahabihamidreza_shahabi پرسیده شد ۲ هفته پیش • 
۱۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده محمد پرسیده شد ۲ هفته پیش • 
۴۸ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده MehranMarjaniMehranMarjani پرسیده شد ۳ هفته پیش • 
۳۰ بازدید۲ پاسخ۰ رای
بسته شده safasafa پرسیده شد ۳ هفته پیش • 
۳۸ بازدید۲ پاسخ۰ رای
بسته شده Mehran M پرسیده شد ۳ هفته پیش • 
۳۸ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده zaher55zaher55 پرسیده شد ۳ هفته پیش • 
۳۵ بازدید۱ پاسخ۱ رای
بسته شده hamedhamed پرسیده شد ۳ هفته پیش • 
۳۰ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده KHONAMRIKHONAMRI پرسیده شد ۳ هفته پیش • 
۴۱ بازدید۲ پاسخ۱ رای
بسته شده MiladmiladMiladmilad پرسیده شد ۳ هفته پیش • 
۲۰ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده babak azizzade پرسیده شد ۳ هفته پیش • 
۱۷ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده محمدرضا پرسیده شد ۳ هفته پیش • 
۲۴ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده isa پرسیده شد ۳ هفته پیش • 
۲۴ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده محمدرضا پرسیده شد ۳ هفته پیش • 
۱۷ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده محمدرضا پرسیده شد ۴ هفته پیش • 
۳۱ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده arezoo70arezoo70 پرسیده شد ۱ ماه پیش • 
۲۶ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده rhiannonrhiannon پرسیده شد ۱ ماه پیش • 
۳۷ بازدید۲ پاسخ۰ رای
بسته شده Trouble پرسیده شد ۱ ماه پیش • 
۳۴ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده MehrnooshMehrnoosh پرسیده شد ۱ ماه پیش • 
۴۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده sardar پرسیده شد ۱ ماه پیش • 
۳۷ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده PsychictkerPsychictker پرسیده شد ۱ ماه پیش • 
۴۴ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده totototo پرسیده شد ۱ ماه پیش • 
۳۸ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده SajjadsajjadSajjadsajjad پرسیده شد ۲ ماه پیش • 
۴۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده پارسا پرسیده شد ۲ ماه پیش • 
۴۵ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده محمد رضا پرسیده شد ۲ ماه پیش • 
۵۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده arezoo70arezoo70 پرسیده شد ۲ ماه پیش • 
۱۰۱ بازدید۳ پاسخ۰ رای
بسته شده Elham پرسیده شد ۲ ماه پیش • 
۴۷ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده parsa پرسیده شد ۲ ماه پیش • 
۶۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده ShghyghShghygh پرسیده شد ۲ ماه پیش • 
۹۹ بازدید۲ پاسخ۰ رای
بسته شده ezojiezoji پرسیده شد ۲ ماه پیش • 
۴۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده ErfanPoursedighianErfanPoursedighian پرسیده شد ۲ ماه پیش • 
۵۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده r123456r123456 پرسیده شد ۲ ماه پیش • 
۶۸ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده kiarash پرسیده شد ۲ ماه پیش • 
۶۳ بازدید۱ پاسخ۱ رای
بسته شده rahmanrahman پرسیده شد ۲ ماه پیش • 
۱۲۰ بازدید۲ پاسخ۰ رای
بسته شده kaveh9kaveh9 پرسیده شد ۲ ماه پیش • 
۶۷ بازدید۲ پاسخ۰ رای
بسته شده Mbin_thMbin_th پرسیده شد ۲ ماه پیش • 
۶۶ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده رسول پرسیده شد ۲ ماه پیش • 
۵۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده Alirezask44Alirezask44 پرسیده شد ۲ ماه پیش • 
۵۷ بازدید۱ پاسخ۰ رای