همه سوال هادسته بندی: مشکلات نرم افزار
فیلتر: همه باز حل شده بسته شده بدون پاسخ
باز Id.tbId.tb پرسیده شد ۷ دقیقه پیش • 
۲ بازدید۰ پاسخ۰ رای
باز حسین پرسیده شد ۱۰ ساعت پیش • 
۳ بازدید۰ پاسخ۰ رای
باز Sohrab پرسیده شد ۱۲ ساعت پیش • 
۴ بازدید۰ پاسخ۰ رای
باز Mahdi9sfMahdi9sf پرسیده شد ۱۴ ساعت پیش • 
۳ بازدید۰ پاسخ۰ رای
باز kobe_hsnkobe_hsn پرسیده شد ۱۸ ساعت پیش • 
۵ بازدید۰ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهغلامحسین پرسیده شد ۲ روز پیش • 
۲۸ بازدید۲ پاسخ۰ رای
باز مهرنوش پرسیده شد ۲۱ ساعت پیش • 
۶ بازدید۰ پاسخ۰ رای
باز ali911ali911 پرسیده شد ۲۱ ساعت پیش • 
۷ بازدید۰ پاسخ۰ رای
باز ali911ali911 پرسیده شد ۲۱ ساعت پیش • 
۷ بازدید۰ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهmehran پرسیده شد ۲ روز پیش • 
۱۱ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهSamira پرسیده شد ۲ روز پیش • 
۸ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهnargessdorrnargessdorr پرسیده شد ۲ روز پیش • 
۱۶ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهمعصومه پرسیده شد ۲ روز پیش • 
۱۴ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهrezaazer1100rezaazer1100 پرسیده شد ۲ روز پیش • 
۱۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهmmnoori84mmnoori84 پرسیده شد ۲ روز پیش • 
۱۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهPlagiaPlagia پرسیده شد ۳ روز پیش • 
۱۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهmohammadzrmohammadzr پرسیده شد ۴ روز پیش • 
۲۹ بازدید۲ پاسخ۱ رای
پاسخ داده شدهmohsen1380mohsen1380 پرسیده شد ۲ روز پیش • 
۲۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهMohammadrezaaaaMohammadrezaaaa پرسیده شد ۲ روز پیش • 
۱۶ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهامیرحسین پورحیدر پرسیده شد ۳ روز پیش • 
۱۰ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهAz12Az12 پرسیده شد ۳ روز پیش • 
۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهMEHDI0019MEHDI0019 پرسیده شد ۳ روز پیش • 
۳۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهTintiin پرسیده شد ۲ روز پیش • 
۱۶ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهنادر پرسیده شد ۲ روز پیش • 
۱۲ بازدید۱ پاسخ۱ رای
پاسخ داده شدهMohammad9657Mohammad9657 پرسیده شد ۳ روز پیش • 
۴۱ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهalireza.kalireza.k پرسیده شد ۴ هفته پیش • 
۹۳ بازدید۴ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهNima.FNima.F پرسیده شد ۳ روز پیش • 
۱۷ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهnazinazi پرسیده شد ۴ روز پیش • 
۱۶ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهali پرسیده شد ۳ روز پیش • 
۱۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهjjaberyjjabery پرسیده شد ۳ روز پیش • 
۱۵ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهId.tbId.tb پرسیده شد ۳ روز پیش • 
۱۰ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهId.tbId.tb پرسیده شد ۳ روز پیش • 
۱۱ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهماهان پرسیده شد ۴ روز پیش • 
۱۵ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهماهان پرسیده شد ۴ روز پیش • 
۱۱ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده alireza.kalireza.k پرسیده شد ۴ روز پیش • 
۳۱ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهmalekmalek پرسیده شد ۵ روز پیش • 
۲۱ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهسمانه پرسیده شد ۶ روز پیش • 
۲۵ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهhadighhadigh پرسیده شد ۵ روز پیش • 
۱۴ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهBluered8877Bluered8877 پرسیده شد ۱ هفته پیش • 
۴۱ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهmmnoorimmnoori پرسیده شد ۶ روز پیش • 
۲۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده aliwlanisteraliwlanister پرسیده شد ۵ روز پیش • 
۳۸ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهMaahaan95Maahaan95 پرسیده شد ۵ روز پیش • 
۱۴ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهmmnoori84mmnoori84 پرسیده شد ۵ روز پیش • 
۲۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهحسین دیلمی پرسیده شد ۵ روز پیش • 
۱۵ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهZizi1377Zizi1377 پرسیده شد ۵ روز پیش • 
۱۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهسید مجتبی حسینی پرسیده شد ۶ روز پیش • 
۲۳ بازدید۱ پاسخ رای
پاسخ داده شدهSohrab پرسیده شد ۶ روز پیش • 
۱۴ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهامین پرسیده شد ۷ روز پیش • 
۱۷ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهmombeini پرسیده شد ۷ روز پیش • 
۱۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهیاسر پرسیده شد ۷ روز پیش • 
۱۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای