همه سوال هادسته بندی: مشکلات نرم افزار
فیلتر: همه باز حل شده بسته شده بدون پاسخ
بسته شده Ahhh پرسیده شد ۶ ماه پیش • 
۶۲۵ بازدید۰ پاسخ۱ رای
بسته شده Ali shozer پرسیده شد ۶ ماه پیش • 
۵۱۴ بازدید۰ پاسخ۲ رای
بسته شده منصوره تنها پرسیده شد ۷ ماه پیش • 
۲۱۷ بازدید۰ پاسخ۰ رای
بسته شده Ufo125 پرسیده شد ۷ ماه پیش • 
۳۲۳ بازدید۰ پاسخ۰ رای
بسته شده shayan nemati پرسیده شد ۸ ماه پیش • 
۳۶۰ بازدید۰ پاسخ رای
بسته شده nima پرسیده شد ۸ ماه پیش • 
۳۷۶ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده Yasin shams پرسیده شد ۹ ماه پیش • 
۴۰۴ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده Shakouri پرسیده شد ۹ ماه پیش • 
۱۷۸ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده Nima پرسیده شد ۹ ماه پیش • 
۲۳۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده Shayan پرسیده شد ۹ ماه پیش • 
۲۱۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده vahideh پرسیده شد ۹ ماه پیش • 
۲۳۵ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده Vahid پرسیده شد ۹ ماه پیش • 
۲۰۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده amin937388 پرسیده شد ۹ ماه پیش • 
۱۸۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده Taha8888 پرسیده شد ۹ ماه پیش • 
۱۹۴ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده SAD پرسیده شد ۹ ماه پیش • 
۱۸۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده Hamid reza پرسیده شد ۹ ماه پیش • 
۲۳۱ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده Vahid2535 پرسیده شد ۹ ماه پیش • 
۲۰۴ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده Saeed پرسیده شد ۹ ماه پیش • 
۲۵۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده Vahid پرسیده شد ۹ ماه پیش • 
۱۶۵ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده ali پرسیده شد ۹ ماه پیش • 
۲۳۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده farhad پرسیده شد ۹ ماه پیش • 
۲۵۷ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده امین حسن زاده پرسیده شد ۹ ماه پیش • 
۱۶۴ بازدید۱ پاسخ۱ رای
بسته شده Mohammad پرسیده شد ۹ ماه پیش • 
۱۶۸ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده Angel پرسیده شد ۹ ماه پیش • 
۱۹۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده Mohammad پرسیده شد ۹ ماه پیش • 
۲۲۶ بازدید۲ پاسخ۰ رای
بسته شده hamid.d پرسیده شد ۹ ماه پیش • 
۱۷۱ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده علی ب پرسیده شد ۹ ماه پیش • 
۱۵۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده amir پرسیده شد ۹ ماه پیش • 
۱۴۶ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده Parinaz پرسیده شد ۹ ماه پیش • 
۱۵۴ بازدید۰ پاسخ۰ رای
بسته شده pooyan993 پرسیده شد ۹ ماه پیش • 
۲۳۵ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده mohammad پرسیده شد ۹ ماه پیش • 
۲۱۷ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده hassan پرسیده شد ۹ ماه پیش • 
۴۱۰ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده nill پرسیده شد ۹ ماه پیش • 
۱۳۴ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده rezaap72 پرسیده شد ۹ ماه پیش • 
۱۶۵ بازدید۱ پاسخ۱ رای
بسته شده مهدیار پرسیده شد ۹ ماه پیش • 
۱۵۵ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده نعیم پرسیده شد ۹ ماه پیش • 
۳۶۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده mina پرسیده شد ۹ ماه پیش • 
۲۶۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده رضا پرسیده شد ۹ ماه پیش • 
۲۲۵ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده mojee پرسیده شد ۹ ماه پیش • 
۲۳۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده Zahra pr پرسیده شد ۹ ماه پیش • 
۲۶۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده N.s پرسیده شد ۹ ماه پیش • 
۱۶۴ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده Mohammadkhosravii پرسیده شد ۹ ماه پیش • 
۲۳۹ بازدید۲ پاسخ۰ رای
بسته شده fatemehnikooparast پرسیده شد ۹ ماه پیش • 
۱۶۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده Alireza پرسیده شد ۹ ماه پیش • 
۲۳۵ بازدید۲ پاسخ۰ رای
بسته شده سام پرسیده شد ۹ ماه پیش • 
۱۵۵ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده Porfosor پرسیده شد ۹ ماه پیش • 
۱۶۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
بسته شده nasir94 پرسیده شد ۱۰ ماه پیش • 
۲۰۷ بازدید۱ پاسخ۰ رای